Privacyverklaring

Allround Zeilcharter Oxalex BV

Allround Zeilcharter Oxalex BV hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Allround Zeilcharter Oxalex BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Allround Zeilcharter Oxalex BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:


Allround Zeilcharter Oxalex BV

Claerbeek 41, 8242 KG Lelystad

[email protected]

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Allround Zeilcharter Oxalex BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Voor het versturen van offertes;

– Voor de uitvoering van een overeenkomst;

– Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen;

– Vaartocht informatie ten behoeve van onze crew;

– Informeren over belangrijke ontwikkelingen binnen onze arrangementen;

– Informeren over nieuwe producten en diensten van Partyship Bounty

– Informeren over commerciële aanbiedingen;

– Voor intern Marktonderzoek

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam, tussenvoegsel en achternaam

– Geboortedatum

– Geslacht (man/vrouw)

– Adresgegevens;

– Telefoonnummers

– E-mailadres

– Bedrijfsnaam

– KvK-nr / BTW-nr

– Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw vaartocht dieetwensen meldt.

– Leeftijd aangezien wij aparte prijzen hanteren voor kinderen (0 t/m 5 jaar gratis en 6 t/m 12 jaar tegen 50%)

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het uitvoeren van de vaartocht die u bij ons heeft geboekt;

– Het verzorgen van de catering aan boord tijdens de vaartocht;

– Het verzorgen van de (financiële) administratie;

– Het verzorgen van een storm & annuleringsverzekering.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Allround Zeilcharter Oxalex BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Allround Zeilcharter Oxalex BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

– Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;

– IP-adressen worden geregistreerd en tijden opgeslagen, maar zijn niet naar u terug te herleiden;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Gebruik foto’s op de website

Alle foto’s op de website oxalex.nl zijn in eigen beheer portretrechtelijke vrij met toestemming of in opdracht van een professionele fotograaf met toestemming van de zichtbare personen op de foto geplaatst.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijzigen betreffende het privacy beleid

Allround Zeilcharter Oxalex BV behoudt het recht om dit privacy beleid aan te passen. De wijzigingen worden op deze pagina bijgehouden. De pagina is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

Contactgegevens

Allround Zeilcharter Oxalex BV

Claerbeek 41

8242 KG Lelystad

0320-820204

info[at]oxalex.nl

KvK nummer: 37115330

BTW nummer: NL 8183.05.459.B01

Copyrights 2024

Powered by: MSQDESIGNERSHUB

Powered by: MSQDESIGNERSHUB

Contactgegevens


Allround Zeilcharter Oxalex BV

Claerbeek 41

8242 KG Lelystad

0320-820204

info[at]oxalex.nl

KvK nummer: 37115330

BTW nummer: NL 8183.05.459.B01

Powered by: MSQDESIGNSERHUB

Powered by: MSQDESIGNERSHUB

Copyrights 2024

Powered by: MSQDESIGNERSHUB